PRODUCTION OF POLE STAR DRINKING WATER

ดื่ม “โพลสตาร์” สะอาดจริงทุกหยด

คุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงมือคุณ เริ่มจากกรองขั้นต้นถึง 6 ขั้นตอนด้วยสารกรองน้ำและไส้กรองประสิทธิภาพสูง น้ำที่ผ่านการกรองขั้นต้น จะได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ อ.ย. กำหนดไว้ จากนั้นผ่านสู่การกรองขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่มที่มีประสิทธภาพสูงสุดในปัจจุบัน

ด้วยระบบมาตรฐาน การผลิตน้ำดื่มของสหรัฐอเมริกา รีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis – R.O)
ที่ใช้ไส้กรองเมมเบรนขนาดเล็กกว่า 0.0001 ไมครอน (เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ 800,000 เท่า)
น้ำที่ผ่านระบบนี้จึงปลอดเชื้อจุลินทรีย์ สารก่อมะเร็ง ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตผ่านการฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งด้วย
ระบบโอโซน (Ozone) บรรจุด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติในห้องบรรจุที่สะอาดและทันสมัยควบคุมคุณภาพ (Q.C) ใกล้ชิดทุกขั้นตอน


โรงงานผลิตน้ำดื่มโพลสตาร์